FANDOM


Voting historyEdit

Original Tribes Merged Tribe
Episode #: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Eliminated:
Voter Vote
               
               
                                     
                  
Jury Vote
Finalist: Albert
0/9 votes
Brenda
5/9 votes
Sash
4/9 votes
Juror Vote
Sophie Brenda
Benry Sash
Ozzy Brenda
Whitney Brenda
Yve Brenda
Dawn Sash
Papa Bear Brenda
Rick Sash
Stacey Sash